Wat is Platform Woonplek?

Platform Woonplek creëert duurzame publiek-private woonconcepten voor het ''tijdelijk'' huisvesten van aandachtsgroepen. Platform Woonplek is een samenwerking tussen Deloitte Impact Foundation, Society Impact en de Maatschappelijke Alliantie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Wat doet Platform Woonplek?

Image
Matchmaking

Matchmaker initiatieven

Image
Partnership

Aanjagen samenwerking

Image
Kennisdeling

Faciliteren kennisdeling

Platform Woonplek vervult een matchmaker rol in het organiseren van samenwerkingen tussen publieke en private partijen en het bijeenbrengen van middelen voor het realiseren van huisvesting voor dak en thuislozen. Daarnaast kan Platform Woonplek gemeenten ondersteunen bij het versnellen en opschalen van projecten door kennisuitwisseling en het delen van praktijkvoorbeelden met betrekking tot het huisvesten van dak- en thuislozen.

Image
Workflow Platform Woonplek

Doelgroep

Type dak- en thuislozen

Het aantal dak- en thuislozen is de afgelopen jaren toegenomen van 17,8 duizend in 2009 naar 39,3 duizend in 2018.1 De groeiende doelgroep kent echter veel verschillen. Het Rijksvastgoedbedrijf maakt een onderscheid tussen zelfredzame en niet-zelfredzame dak- en thuislozen2: Zelfredzaam: ook wel economisch daklozen of spoedzoekers genoemd Niet-zelfredzaam: diverse groep meestal kwetsbare mensen.

Behoefte van de doelgroep

Gegeven de hoeveelheid dak- en thuislozen zijn in principe alle (tijdelijke) woonvormen gewenst. De niet-zelfredzame daklozen hebben daarbij in de basis behoefte aan begeleid wonen. Dit kan in zelfstandige wooneenheden of in een woongroep al dan niet in combinatie met werken en leren. De zelfredzame daklozen hebben in de basis behoefte aan zelfstandiger wonen. 

Vraag

Huisvestingsmogelijkheden die direct (tijdelijk) beschikbaar zijn tegen een betaalbare prijs, meestal sociale huur. Alle type/vormen van huisvesting zijn gewenst. Dit hoeft niet altijd een volledige woning te zijn, soms is een kamer voldoende.

Updates

21 June 2021

De provincie Noord-Holland maakt het onder voorwaarden mogelijk dat gemeenten vakantieparken kunnen omzetten naar tijdelijke of permanent woongebieden.

4 June 2021

Het eerste succesvolle huisvestingsinitiatief begeleid door Platform Woonplek vond plaats in een leegstaand kantoorpand in Amstelveen.

Founded by

Onze partners